top of page
Artboard 41.png

只限工作室回收
 

要求•必須乾淨
 

廢紙類

   。報紙。

   。A4紙。

   。沒膠紙的紙箱。

   。利是封。

   。廁紙筒。

   。名片。

   。飲品盒/牛奶盒 (已開3邊)。

   。零食紙盒。

   。彩色宣傳單張。

環保袋

   。紙袋。

   。不織布袋。

   。布袋。

   。冰袋。

   。膠袋。

裸買

   。闊口膠樽。

   。闊口玻璃樽。

 

其他

   。單邊開封的舊信封。

   。橡根。

   。拍拍紙。

   。氣柱袋。

   。其他防撞物料。

   。廢油/過期油。

 

oldoldmaru-gray.png

屯門建泰街6號恆威工業中心A座7樓8室

廢物再造 • 環保產品 • 裸買

營業時間 • EVERYDAY • 11:00 - 18:00

Artboard 39social.png
Artboard 37social.png
Artboard 38social.png
Payment.png
bottom of page